LOGO
pl en

SYMPOZJUM: ELEKTROWSTRZĄSY. Zaburzenia świadomości po zabiegach elektrowstrząsowych

Danuta Palińska

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 25-31
Streszczenie

Zaburzenia świadomości są jednym z powikłań leczenia elektroterapią. Bezpośrednio po zabiegu pojawia się postictal delirium, natomiast w okresie między zabiegami EW istnieje ryzyko pojawienia się interictal delirium (często po okresie przejaśnienia świadomości). Praca zawiera przegląd informacji na temat pozabiegowego delirium, przedstawia również wyniki badania przeprowadzonego w łódzkiej Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego dotyczącego zależności pomiędzy parametrami zastosowanego prądu, długością napadu padaczkowego, wiekiem, płcią, rozpoznaniem klinicznym pacjenta a głębokością pozabiegowego delirium. W przebadanej grupie 42 pacjentów wykonano 498 zabiegów EW z dwuskroniową lokalizacją elektrod, w znieczuleniu ogólnym z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu, przy użyciu impulsacji szpilkowej prądu. Wyniki: Częstość postictal delirium wynosiła od 28,6% do 52,6%, częstość interictal delirium – 0-10%. Zidentyfikowano dodatnie korelacje istotne statystycznie (p<0,05) pomiędzy długością napadu padaczkowego, dawką energii elektrycznej i szerokością impulsu a głębokością postictal delirium. Zidentyfikowano dodatnie korelacje istotne statystycznie pomiędzy dawką energii elektrycznej, szerokością impulsu a głębokością interictal delirium. W grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii obserwowano bardziej nasilone zaburzenia świadomości typu postictal delirium i interictal delirium aniżeli w grupie pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. 5 pacjentów (11,9%) zostało zdyskwalifikowanych z kontynuacji leczenia zabiegami EW z powodu nasilonych zaburzeń świadomości. Korelacje pomiędzy wiekiem i płcią a głębokością pozabiegowych zaburzeń świadomości były niejednoznaczne. 

Słowa kluczowe
zabiegi elektrowstrząsowe, pozabiegowe zaburzenia świadomości, ponapadowe delirium, międzynapadowe delirium