Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.

TAK NIE

 

Szanowna Pani Doktor / Szanowny Panie Doktorze,

Z radością i dumą informujemy, że „Aktualności Neurologiczne” („Current Neurology”) zostały włączone do nowej (istniejącej od listopada 2015 roku) bazy danych Thomson Reuters z zakresu nauk ścisłych – Emerging Sources Citation Index (ESCI). Baza ta należy do systemu indeksów Web of Science™ i uwzględniane w niej tytuły poddawane są dalszej ewaluacji pod kątem umieszczenia w Science Citation Index Expanded™ (SCIE), Social Sciences Citation Index® (SSCI) oraz Arts & Humanities Citation Index® (AHCI). Jakość i zakres treści oferowanych przez Web of Science™ badaczom, autorom, wydawcom oraz instytucjom wyróżnia bazę ESCI spośród innych dostępnych. Nobilitacja „Aktualności Neurologicznych” („Current Neurology”) przez Thomson Reuters jest dowodem uznania dla potencjału czasopisma i dla zaangażowania Redakcji w dostarczanie środowisku medycznemu kluczowych i sprawdzonych informacji z dziedziny neurologii (evidence-based medicine).

W 2015 roku Thomson Reuters opublikował pierwszą edycję Emerging Sources Citation Index, która rozszerza świat publikacji obecnych w Web of Science™ o wartościowe, recenzowane prace o znaczeniu regionalnym oraz z zakresu rozwijających się dziedzin nauki. Dzięki ESCI w Web of Science™ będą również widoczne – nie tylko dla pracowników naukowych, ale też podmiotów finansujących, opiniotwórczych oraz oceniających badania naukowe – treści periodyków aspirujących i wartościowych, choć jeszcze nie tak znanych i popularnych jak „Neurology”, „Nature Reviews Neuroscience” czy „Trends in Cognitive Sciences”.

Czasopisma indeksowane w ESCI zostały ocenione przez kolegium redakcyjne Thomson Reuters jako spełniające warunki włączenia do tych prestiżowych zasobów. W procesie selekcji tytułów brane były pod uwagę stosowane przez czasopismo standardy publikacji, zawartość – jakość oferowanych treści oraz dane dotyczące cytowań w Web of Science™. Należy pamiętać, że jakkolwiek czasopisma uwzględniane w ESCI nie mają wyznaczonego Impact Factor (IF), to jednak przeszły wstępną ocenę edytorską i podlegają dalszemu procesowi kwalifikacji pod kątem włączenia do indeksów obejmujących tytuły z wyznaczonymi IF (SCIE oraz SSCI), a także innych repozytoriów Thomson Reuters. Mamy nadzieję, że obecność w ESCI, dzięki większej widoczności na arenie międzynarodowej, stanie się dla „Aktualności Neurologicznych” („Current Neurology”) istotnym etapem na drodze do uzyskania pierwszego IF.

Zachęcamy do nadsyłania wysokiej jakości prac – dzięki indeksowaniu w ESCI będą one szeroko dostępne dla specjalistów na całym świecie, co powinno przełożyć się na większą rozpoznawalność czasopisma i znaczącą poprawę cytowalności Państwa publikacji. ESCI oddaje do dyspozycji użytkownikom Web of Science™ zaawansowane narzędzia wyszukiwania ważnych dla nich treści naukowych. Baza jest częścią platformy Web of Science™ i wszyscy prenumeratorzy zyskują do niej dostęp za pośrednictwem posiadanych subskrypcji. Cieszymy się, że już niebawem będą w niej dostępne również prace opublikowane w „Aktualnościach Neurologicznych” („Current Neurology”) w bieżącym roku i w kolejnych latach (w założeniu indeks ma zawierać treści począwszy od roku 2015).

Obecnie w Polsce wolny dostęp do Web of Science™, na podstawie licencji krajowej Citation Connection w ramach dotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Wirtualna Biblioteka Nauki, posiadają jednostki naukowe – uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN i inne jednostki organizacyjne. Studenci i pracownicy naukowi mogą korzystać z platformy na terenie bibliotek i uczelni naukowych, ponadto znaczna część bibliotek oferuje swoim użytkownikom możliwość zdalnego połączenia z licencjonowanymi bazami (dostęp z komputerów prywatnych za pośrednictwem serwera proxy). Więcej informacji na temat zasad udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki można znaleźć na stronie: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#info.

Redakcja „Aktualności Neurologicznych”
(„Current Neurology”)


2016, Vol 16, No 3
MMP-2 i MMP-9 jako czynniki prognostyczne w udarze niedokrwiennym mózgu
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 125–130
DOI: 10.15557/AN.2016.0016
STRESZCZENIE

Cel: Jak dotąd nie został opracowany szeroko dostępny, wystarczająco czuły test diagnostyczny oceniający rokowanie u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Celem niniejszego badania była analiza zmian stężenia MMP-9 i MMP-2 w osoczu jako potencjalnych czynników prognostycznych u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Metody: Do badania włączono 56 pacjentów z objawami udaru niedokrwiennego utrzymującymi się nie dłużej niż 24 godziny oraz 60 osób zdrowych, bez historii incydentów neurologicznych i/lub zapalnych. Stężenia MMP-2 i MMP-9 oznaczono immunoenzymatycznie przy przyjęciu (czyli w ciągu 24 godzin od epizodu mózgowego) oraz 7. dnia hospitalizacji. Wyniki: Mediana stężenia MMP-9 w udarze mózgu była znacznie niższa niż w grupie kontrolnej, zarówno przy przyjęciu, jak i 7. dnia pobytu w szpitalu. Nie zaobserwowano znamiennych statystycznie zmian stężenia MMP-2 u osób z udarem niedokrwiennym mózgu w trakcie pobytu w szpitalu. Nie stwierdzono również istotnego związku między stężeniami obu MMP i stanem neurologicznym pacjentów z epizodami mózgowo-naczyniowymi. Wnioski: Brak istotnych związków pomiędzy stężeniami MMP-2/MMP-9 i obrazem klinicznym sugeruje, że metaloproteinazy nie powinny być stosowane jako czynniki prognostyczne u pacjentów z epizodami udaru niedokrwiennego mózgu.

Słowa kluczowe: metaloproteinaza 2, metaloproteinaza 9, udar niedokrwienny, udar mózgu
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Rola rzutów oraz zasady stosowania glikokortykosteroidów w stwardnieniu rozsianym
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 131–135
DOI: 10.15557/AN.2016.0017
STRESZCZENIE

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego. W około 85% przypadków początkowo przebiega z rzutami i remisjami. Rzuty są typowym objawem stwardnienia rozsianego, ale częstość ich występowania w przebiegu choroby jest zmienna i nieprzewidywalna. We wczesnej fazie stan neurologiczny pacjenta po rzucie zwykle niemal całkowicie się poprawia; w późniejszych etapach kolejne rzuty mogą pozostawiać objawy resztkowe. Nie każde pogorszenie stanu neurologicznego jest rzutem. Może ono bowiem wynikać z infekcji lub być reakcją na stres – określa się je wtedy mianem „pseudorzutu”. W celu łagodzenia nasilenia i następstw rzutów oraz przyspieszania poprawy stanu neurologicznego stosuje się glikokortykosteroidy. Z dotychczas opublikowanych obserwacji i badań wynika, że leki te mają wyłącznie działanie objawowe i nie wpływają na postęp niepełnosprawności w obserwacji odległej. Nie zapobiegają także kolejnym rzutom choroby. Glikokortykosteroidy nie muszą być podawane w przypadku każdego podejrzenia rzutu. Przed ich wdrożeniem należy wykluczyć inne przyczyny pogorszenia stanu neurologicznego, rozważyć korzyści oraz potencjalne ryzyko związane z chorobami współistniejącymi i przeciwwskazaniami. Wobec braku konsensusu dotyczącego wyboru preparatu, drogi podania i czasu trwania kuracji stosuje się różne schematy leczenia. Nie ma dowodów na to, że rodzaj preparatu, dawka i droga podania wpływają na skuteczność kliniczną glikokortykosteroidów. W artykule przedstawiono zasady podawania tych leków w stwardnieniu rozsianym, korzyści z tego wynikające i ograniczenia terapii.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, rzut, pseudorzut, glikokortykosteroidy
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Stres oksydacyjny w patogenezie stwardnienia rozsianego. Nowe możliwości terapeutyczne
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 136–145
DOI: 10.15557/AN.2016.0018
STRESZCZENIE

Stwardnienie rozsiane to choroba zapalno-demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego o dotychczas nieznanej przyczynie. W przebiegu stwardnienia rozsianego następuje uszkodzenie osłonki mielinowej komórek nerwowych oraz śmierć neuronów i oligodendrocytów. W ostatnich latach zwrócono uwagę, że ogniwem łączącym proces zapalny z neurodegeneracją może być stres oksydacyjny, czyli przewaga tworzenia wolnych rodników nad ich eliminacją przez systemy antyoksydacyjne komórki. Udowodniono, iż stres oksydacyjny ma związek z patogenezą wielu chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Parkinsona czy choroby Alzheimera. Wykazano także jego udział w patogenezie stwardnienia rozsianego. W związku z tym zwalczanie stresu oksydacyjnego stało się jednym z nowych celów terapeutycznych. W badaniach przedklinicznych i klinicznych oceniano skuteczność różnych substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, m.in. polifenoli, witamin, kwasu α-liponowego czy ekstraktów z Ginkgo biloba, jako potencjalnych leków na stwardnienie rozsiane. Ich skuteczność w modelach zwierzęcych rzadko znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań klinicznych, ale wybrane związki są obecnie w trakcie oceny klinicznej. W badaniach zarówno przedklinicznych, jak i klinicznych skuteczny okazał się fumaran dimetylu, zarejestrowany w 2013 roku do leczenia stwardnienia rozsianego. Mechanizm działania tego związku nie został jeszcze w pełni poznany. Wiadomo jednak, że pobudza on naturalny szlak antyoksydacyjny związany z czynnikiem transkrypcyjnym Nrf2, co prowadzi do redukcji nasilenia stresu oksydacyjnego.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, wolne rodniki, stres oksydacyjny, antyoksydanty, fumaran dimetylu
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Rola badania PET/CT w diagnostyce otępień
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 146–151
DOI: 10.15557/AN.2016.0019
STRESZCZENIE

Rosnąca liczba starszych osób z otępieniem przekłada się na konieczność stosowania nowoczesnych metod obrazowania. Badania czynnościowe oceniające metabolizm glukozy w mózgowiu, takie jak 18F-FDG PET/CT, są przeprowadzane w razie wątpliwości klinicznych i ułatwiają diagnostykę różnicową chorób otępiennych. W przypadku choroby Alzheimera zaburzenia metabolizmu glukozy uwidaczniają się przede wszystkim w obrębie obu okolic skroniowo-ciemieniowych, tylnych części zakrętów obręczy, przedklinka, a także części przyśrodkowych płatów skroniowych. W otępieniu z ciałami Lewy’ego zaburzenia metabolizmu glukozowego dotyczą płatów potylicznych i obu okolic skroniowo-ciemieniowych. W zwyrodnieniu czołowo-skroniowym zmiany obserwuje się przede wszystkim w płatach czołowych i biegunach przednich płatów skroniowych. Z kolei w otępieniu naczyniopochodnym widoczne są liczne, rozsiane ubytki gromadzenia znacznika w obrębie mózgowia – zarówno kory, jak i jąder podkorowych. Charakterystyczne zaburzenia metabolizmu glukozy są obecne również w innych, rzadszych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak zwyrodnienie korowo-podstawne i zanik tylnej części mózgu. W zwyrodnieniu korowo-podstawnym obserwuje się zmniejszone gromadzenie 18F-FDG w obrębie kory czucioworuchowej, w jądrach podkorowych oraz we wzgórzu po zajętej stronie, natomiast w zaniku tylnej części mózgu – w obrębie obu okolic ciemieniowo-potylicznych. Oprócz metabolizmu glukozy można oceniać obecność amyloidu β w mózgowiu. Uważa się, że negatywny wynik badania PET/CT pod kątem amyloidu β pozwala na wykluczenie choroby Alzheimera jako przyczyny zespołu otępiennego. Zastosowanie nieinwazyjnych badań PET/CT umożliwia wczesne postawienie diagnozy zespołu otępiennego i ustalenie rokowania.

Słowa kluczowe: otępienie, neuroobrazowanie, choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy’ego, 18F-FDG, PET/CT
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Funkcjonowanie pamięci operacyjnej u osób z zaburzeniami afektywnymi
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 152–157
DOI: 10.15557/AN.2016.0020
STRESZCZENIE

Pamięć operacyjna stanowi podstawę dobrze działającego systemu mózgowego i zapewnia właściwy przebieg złożonych procesów poznawczych. Zdaniem wielu badaczy na jakość funkcjonowania pamięci operacyjnej wpływają emocje, w szczególności te negatywne. Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi charakteryzują się nieprawidłowym działaniem pamięci operacyjnej: występują u nich trudności w wygaszaniu negatywnych emocji i utrzymywaniu pozytywnych informacji. Zmiany w zakresie sprawności pamięci operacyjnej obecne u osób zmagających się z zaburzeniami afektywnymi mają swoje korelaty neurobiologiczne. W piśmiennictwie dotyczącym badań, w których zastosowano metody neuroobrazowe, nie ma zgodności co do wspólnego wzorca dysfunkcji czynnościowej mózgu u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi. Z zaburzeniami nastroju najczęściej wiązane są nieprawidłowości w aktywności zarówno obszarów korowych, jak i obszarów podkorowych mózgu w trakcie wykonywania zadań angażujących pamięć operacyjną. Dysfunkcje tej pamięci odgrywają ważną rolę w generowaniu i utrzymywaniu symptomów zaburzeń afektywnych. Co więcej, deficyty neuropsychologiczne występujące u osób ze zdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową uważane bywają za charakterystyczną cechę funkcjonowania tych pacjentów. W niniejszej pracy przedstawione zostaną najważniejsze aktualne doniesienia związane ze wskazaną tematyką. Należy prowadzić dalsze badania tego zagadnienia, z dodatkowym uwzględnieniem wpływu przebiegu i obrazu klinicznego choroby na działanie pamięci operacyjnej. Poszukiwania te mogłyby się przyczynić do poprawy jakości procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, depresja, pamięć operacyjna, choroba afektywna dwubiegunowa
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Problem agresji pacjentów – próba diagnozy, poszukiwanie rozwiązań
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 158–162
DOI: 10.15557/AN.2016.0021
STRESZCZENIE

Relacja między pacjentem a lekarzem ma szczególny charakter, dotyczy bowiem zagadnień bezpośrednio związanych z intymnością i godnością. Pacjent dzieli się informacjami na temat swoich problemów, a lekarz ma wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu. W omawianej relacji istnieje więc wyraźna dysproporcja: pacjent musi w pewnym momencie zaufać lekarzowi i podjąć proponowane przez niego działania. Dysproporcja ta przyczyniła się do rozwoju idei praw pacjenta. Zwrócono uwagę, że osobę leczoną trzeba traktować z szacunkiem, a jej godności nie wolno naruszać. Dzięki temu coraz popularniejsze stawało się podejście, zgodnie z którym pacjent jest partnerem w procesie terapeutycznym. W ostatnich latach można jednak zaobserwować niepokojące zjawisko: część pacjentów zmieniła stosunek do lekarzy i traktuje ich wyłącznie jako specjalistów od określonych usług. Osoby leczone mają coraz więcej oczekiwań i żądań, którym czasem towarzyszy agresja słowna i fizyczna. Pojawiają się zatem istotne pytania: Czy wystąpienie zachowań agresywnych wynika z konkretnej przyczyny? Czy tylko pewna grupa pacjentów jest skłonna do podejmowania podobnych działań? Czy od agresji można się uzależnić? W jaki sposób lekarz powinien reagować na przemoc werbalną i fizyczną?

Słowa kluczowe: agresja, uzależnienie, prawa pacjenta, godność człowieka, prawo do obrony
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
NEURONEWS: "Daklizumab – nowy lek II linii leczenia MS o zadowalającym profilu bezpieczeństwa?", "Adukanumab zmniejsza liczbę blaszek beta-amyloidowych u pacjentów z chorobą Alzheimera", "Definicja wtórnie postępującej postaci MS potrzebna od zaraz!", "Odkrycie nowego opioidu ze zredukowanymi działaniami niepożądanymi", "Choroba Chagasa, leiszmanioza, śpiączka afrykańska, malaria – nowa nadzieja dla podróżujących"
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 163–165
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)