LOGO
pl en

Ocena odległych wyników leczenia ospy wietrznej przebiegającej z powikłaniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

Justyna Frąszczak, Anna Mania, Paweł Kemnitz, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2021, 21 (4), p. 184–188
DOI: 10.15557/AN.2021.0023
Streszczenie

Wirus ospy wietrznej i półpaśca jest wyłącznie ludzkim patogenem, wywołującym wysypkową chorobę zakaźną wieku dziecięcego. Chociaż choroba ta uważana jest za łagodną, wirus może powodować wiele różnych powikłań, w tym objawy łączone z ośrodkowym układem nerwowym. W pracy omówiono ocenę odległych następstw i jakości życia w grupie pacjentów z powikłaniami neurologicznymi w przebiegu zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca. Do badania włączono 71 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 16 lat z rozpoznaniem ospy wietrznej powikłanej objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Dane zostały zebrane po wypisie ze szpitala drogą pocztową i telefoniczną za pomocą wystandaryzowanych kwestionariuszy. Czas od wypisu ze szpitala do wypełnienia ankiety różnił się między pacjentami, mediana czasu wynosiła 5,4 roku. Zebrane dane poddano analizie, a wyniki porównano z literaturą. Najmniej pomyślne wyniki wiązały się z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego i zapalenia mózgu, najpomyślniejsze – ostrej ataksji móżdżkowej. Należy nieprzerwanie monitorować funkcje poznawcze pacjentów, aby zapobiec powikłaniom odległym w zakresie codziennego funkcjonowania.

Słowa kluczowe
następstwa odległe, wyniki leczenia, wiek dziecięcy, ospa wietrzna