LOGO
pl en

Kontrola emocji i akceptacja choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – badanie wstępne

Magdalena Obrembska, Igor A. Bednarski, Andrzej Głąbiński

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 124–130
DOI: 10.15557/AN.2021.0016
Streszczenie

Cel: Zaburzenia psychiczne występują u około 75% osób ze stwardnieniem rozsianym. Badanie stanu psychicznego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ma istotne znaczenie dla oceny przebiegu choroby i podejmowania odpowiednich interwencji terapeutycznych. Celem pracy była analiza kontroli emocji i ocena akceptacji choroby w przebiegu stwardnienia rozsianego. Metody: Do badania zakwalifikowano 66 osób, w tym 34 chorych na stwardnienie rozsiane oraz 32 pacjentów z grupy kontrolnej dobranych pod względem wieku i płci do grupy badanej. Ocenę kontroli emocji przeprowadzono przy użyciu skali CECS (Courtauld Emotional Control Scale – Skali Kontroli Emocji), a akceptację choroby zbadano, wykorzystując skalę AIS (Acceptance of Illness Scale – Skalę Akceptacji Choroby). Dodatkowo zastosowano autorską ankietę do oceny orientacji autoi allopsychicznej oraz do zebrania danych demograficznych. Wyniki: W grupie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym stwierdzono silniejsze tłumienie depresji oraz niższy poziom akceptacji choroby w porównaniu z pacjentami z innymi chorobami neurologicznymi bez organicznego uszkodzenia mózgu. Dodatkowo pacjenci ze stwardnieniem rozsianym z wyższym wykształceniem osiągali wyniki sugerujące wyższy poziom tłumienia emocji oraz tłumienia depresji niż uczestnicy grupy kontrolnej deklarujący ten sam poziom wykształcenia. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym ze średnim i wyższym wykształceniem osiągali istotnie wyższe wyniki oznaczające gorszą akceptację choroby niż osoby z wykształceniem podstawowym. Wnioski: Ze względu na powiązanie tłumienia emocji z rozwojem chorób przewlekłych oraz poziomu akceptacji choroby z adaptacją do sytuacji choroby przewlekłej zaleca się okresową ocenę tych korelatów w standardowym badaniu psychologicznym pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Słowa kluczowe
stwardnienie rozsiane, regulacja emocjonalna, emocjonalna adaptacja