LOGO
pl en

Przyczyny zmiany leczenia immunomodulującego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego

Małgorzata Popiel1, Halina Bartosik-Psujek2

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 3–8
DOI: 10.15557/AN.2021.0001
Streszczenie

Cel: Celem badania była analiza zmiany terapii lekami wpływającymi na naturalny przebieg choroby u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego. Materiał i metody: Badanie jednoośrodkowe o charakterze obserwacyjnym obejmowało retrospektywną ocenę danych pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego, otrzymujących leczenie wpływające na naturalny przebieg choroby w ramach programów lekowych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Analiza obejmowała dane demograficzne, stopień niesprawności, aktywność choroby oraz sposób leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zmiany terapii. Wyniki: Zebrano dane od 371 pacjentów w wieku średnio 39,6 roku, spośród których 68% stanowiły kobiety. Zmiany terapii dokonano u 32% (n = 118) chorych. W tej grupie u 72% (n = 85) osób dokonano modyfikacji w obrębie I linii leczenia, a 28% (n = 33) wymagało zmiany terapii na lek II linii. Główną przyczyną zmiany leczenia okazała się nieskuteczność terapii (52,5%, n = 62), kolejną zaś – nietolerancja leczenia (47,5%, n = 56). W obrębie I linii leczenia zmiana była wymagana najczęściej w przypadku interferonu beta-1a, który zastępowano przede wszystkim fumaranem dimetylu i octanem glatirameru. Wśród objawów niepożądanych dominowały objawy skórne i zmęczenie iniekcjami, które stanowiły łącznie najczęstszą przyczynę zmiany leczenia z powodu jego nietolerancji. Wnioski: Obecnie stosowane leczenie immunomodulujące jest dość dobrze tolerowane, a częstszą przyczynę zmiany terapii stanowi jej nieskuteczność. Wskazuje to na zapotrzebowanie na leki modyfikujące przebieg choroby cechujące się wysoką skutecznością, bezpieczeństwem i dobrą tolerancją.

Słowa kluczowe
stwardnienie rozsiane, leczenie immunomodulujące, zmiana terapii, nieskuteczność leczenia, nietolerancja leczenia