Rola SPECT-DaTSCAN w diagnostyce izolowanego drżenia
1 Department of Extrapyramidal Diseases, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
2 Department of Nuclear Medicine, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
3 Department of Quality Control and Radiological Protection, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
Adres do korespondencji: Dr n. med. Agata Gajos, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Dzienny, Poradnia Neurologiczna, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, tel.: +48 42 272 57 44/45, e-mail: agata.gajos@umed.lodz.pl
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 74–78
DOI: 10.15557/AN.2018.0010
STRESZCZENIE

Cele: Celem pracy była ocena ryzyka rozwinięcia się choroby Parkinsona w różnych postaciach drżenia izolowanego. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę procesu diagnostycznego u pacjentów z izolowanym drżeniem kończyn górnych, u których wykonano badanie SPECT-DaTSCAN. Badaniem objęto grupę 24 kolejnych pacjentów (15 kobiet, 9 mężczyzn) z izolowanym drżeniem jednej lub obu kończyn górnych. Pacjenci byli kierowani na SPECT-DaTSCAN przez neurologów z różnych ośrodków. Do badanej grupy nie włączono osób ze stwierdzonymi zmianami strukturalnymi, metabolicznymi oraz przypadków drżenia polekowego. Wszyscy pacjenci byli badani przez specjalistę zaburzeń ruchowych przed badaniem SPECT-DaTSCAN i ponownie 1–3 lata później. Badane osoby były klasyfikowane zgodnie z opublikowanym w 2018 roku Consensus Statement on the Classification of Tremors. Wyniki: Najniższe ryzyko rozwinięcia się choroby Parkinsona stwierdzono w grupie chorych z współistniejącym drżeniem spoczynkowym i action tremor (posturalnym i kinetycznym), zarówno jedno- jak i obustronnym. Było ono także niskie u pacjentów ze współistnieniem drżenia posturalnego i kinetycznego. W przypadkach połączenia drżenia spoczynkowego i posturalnego prawdopodobieństwo parkinsonizmu neurozwyrodnieniowego było wysokie. Wnioski: Wykonywanie badania SPECT-DaTSCAN u wybranych pacjentów z izolowanym drżeniem z wysokim prawdopodobieństwem choroby Parkinsona pozwala uniknąć w tych przypadkach niepotrzebnego stosowania leków zalecanych w algorytmach terapeutycznych drżenia samoistnego.

Słowa kluczowe: zespoły izolowanego drżenia, SPECT-DaTSCAN, ryzyko choroby Parkinsona