Re-trening motoryczny i unieruchomienie w terapii kurczu pisarskiego: ocena kliniczna i fMRI
1 Department of Extrapyramidal Diseases, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
2 Department of Radiology, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
3 Department of Medical Rehabilitation, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
4 Department of Radiology and Diagnostic Imaging, Barlicki University Hospital, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
Adres do korespondencji: Dr n. med. Agata Gajos, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Dzienny, Poradnia Neurologiczna, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, tel.: +48 42 272 57 44/45, e-mail: agata.gajos@umed.lodz.pl
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 68–73
DOI: 10.15557/AN.2018.0009
STRESZCZENIE

Celami pracy były: (1) ocena skuteczności programu fizjoterapeutycznego w kurczu pisarskim, (2) porównanie aktywności mózgu podczas pisania u pacjentów z kurczem pisarskim i osób zdrowych, (3) porównanie aktywności mózgu podczas pisania u pacjentów z kurczem pisarskim przed fizjoterapią i po jej przeprowadzeniu. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 9 pacjentów z kurczem pisarskim i 9 zdrowych ochotników. Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego wykonano podczas pisania w obu grupach. Pacjenci z kurczem pisarskim uczestniczyli w 3-tygodniowym programie terapeutycznym obejmującym zindywidualizowane ćwiczenia w połączeniu z unieruchomieniem zajętej kończyny. W grupie z kurczem pisarskim badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym przeprowadzono ponownie po zakończeniu programu terapeutycznego. Wyniki: Tylko test rysowania spirali wykazał statystycznie istotną poprawę po zakończeniu programu terapeutycznego. Wszystkie inne testy kliniczne nie ujawniły znamiennych różnic. Zarówno u pacjentów z kurczem pisarskim, jak i u osób zdrowych stwierdzono podczas pisania aktywację pierwotnej kory ruchowej, przedruchowej i pierwotnej czuciowej. Aktywacja w polach BA4, BA7, BA18 i BA37 była silnej wyrażona w grupie z kurczem pisarskim. W tej grupie stwierdzono również istotnie większą aktywację móżdżku, która zmniejszyła się po terapii. Wniosek: U pacjentów z kurczem pisarskim funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego wykazało zwiększoną – w porównaniu z osobami zdrowymi – aktywację szeregu ośrodków w mózgu. Aktywność ta ulegała modyfikacji w następstwie zindywidualizowanego programu fizjoterapeutycznego.

Słowa kluczowe: kurcz pisarski, re-trening motoryczny, unieruchomienie, funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego