Rola psychologa w procesie diagnozy i rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane
1 Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Borne Sulinowo, Polska
2 Szpital Wielospecjalistyczny JANTAR, Jantar, Polska
Adres do korespondencji: Aleksandra Mielnik, ul. Partyzantów 107/3, 80-254 Gdańsk, tel.: +48 510 729 193, e-mail: aleksandra_mielnik@wp.pl
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 27–33
DOI: 10.15557/AN.2018.0004
STRESZCZENIE

Stwardnienie rozsiane należy do najczęściej diagnozowanych chorób neurologicznych w populacji osób młodych. Proces leczenia i rehabilitacji pacjentów koncentruje się na deficytach ruchowych i czuciowych, znacznie mniej uwagi poświęca się natomiast zaburzeniom funkcji poznawczych, które dotykają wielu chorych (30–70%). Obecność deficytów poznawczych negatywnie wpływa zarówno na codzienne funkcjonowanie pacjenta, jak i na jego życie społeczne czy zawodowe. Zmniejsza też korzyści odnoszone dzięki rehabilitacji ruchowej. Trudności poznawcze obserwowane w stwardnieniu rozsianym mają różne nasilenie: od wybiórczych deficytów po zespół otępienny. Badanie neurologiczne zwykle nie pozwala na wykrycie deficytów poznawczych – z uwagi na ich często subtelny charakter oraz brak skarg pacjentów i ich bliskich na pogorszenie funkcjonowania umysłowego. Pojawia się zatem potrzeba uzupełnienia procesu diagnostycznego o badanie neuropsychologiczne z wykorzystaniem czułych i trafnych metod. Istotne jest też zagwarantowanie rehabilitacji neuropsychologicznej osobom z już stwierdzonymi deficytami. Celem kompleksowej rehabilitacji powinno być zapewnienie choremu umiejętności potrzebnych do optymalnego funkcjonowania fizycznego, psychicznego oraz społecznego – dlatego istnieje potrzeba włączenia psychologa do procesu diagnozy i rehabilitacji. Obecność psychologa jest istotna z punktu widzenia nie tylko pacjenta, lecz także interdyscyplinarnego zespołu leczącego. Informacje przekazywane przez psychologa pozwalają na ocenę stanu emocjonalnego i poznawczego osoby chorej, co może w istotny sposób przekładać się na proces leczenia, rehabilitacji i opieki.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, zaburzenia poznawcze, diagnoza neuropsychologiczna, rehabilitacja neuropsychologiczna