CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
1 Klinika Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej (USK im. WAM), Łódź, Polska
2 Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska
3 Pracownia Biologii Molekularnej, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK im. WAM, Łódź, Polska
4 Pracowania Rezonansu Magnetycznego, Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK im. WAM, Łódź, Polska
5 Centrum Medyczne MedGen, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Dr n. med. Karol Jastrzębski, Klinika Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-546 Łódź, e-mail: karol.jastrzebski@umed.lodz.pl
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 47–51
DOI: 10.15557/AN.2018.0007
STRESZCZENIE

Najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą małych naczyń związaną z udarami i naczyniopochodnym otępieniem jest mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy, CADASIL). Za CADASIL odpowiedzialne są mutacje genu NOTCH3. Większość patogennych mutacji na poziomie białka skutkuje zastąpieniem cysteiny innym aminokwasem bądź innego aminokwasu cysteiną, dlatego mutacje te nazywa się stereotypowymi. U 55-letniego pacjenta, u którego nagle wystąpiły zaburzenia mowy, zdiagnozowano sporadyczny przypadek CADASIL-u. Podstawą podejrzenia choroby był obraz radiologiczny, a zwłaszcza obraz uzyskany w badaniu rezonansem magnetycznym. Badanie genetyczne potwierdziło diagnozę. Ujawniono jedną z rzadszych mutacji – w jednym allelu genu NOTCH3 p.Arg207Cys, odpowiadającą na poziomie DNA tranzycji cytozyny w tyminę w pozycji 619. W badaniu rezonansem magnetycznym odnotowano klasyczne zmiany radiologiczne i obecność mikrokrwawień w jądrach podkorowych, co nie jest częstą manifestacją choroby. Mimo tak zaawansowanych zmian pacjent kontynuował pracę zawodową. W chwili obecnej nie jest znane skuteczne leczenie.

Słowa kluczowe: udar, choroba małych naczyń, mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią, CADASIL, NOTCH3, p.Arg207Cys