Wiedza, postawa i zasady postępowania pielęgniarek wobec chorych na padaczkę

1 Department of Neurology, Faculty of Medicine, Assiut University, Assiut, Egypt
2 Adult Nursing Department, Faculty of Nursing, Assiut University, Assiut, Egypt
Correspondence: Ghaydaa A. Shehata, MD Neurology, Consultant Neurologist, Professor, Department of Neurology and Psychiatry, Assiut University, PO Box 71516, Assiut, Egypt, tel.: +02 (088) 2297075, fax: +02 (088) 2333327, e-mail: ghaydaa83@yahoo.com

Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 192–198
DOI: 10.15557/AN.2015.0025
STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Autorzy opracowania przeanalizowali stan wiedzy i praktykę pielęgniarek w odniesieniu do pacjentów z padaczką, a także wyniki odbytego przez pielęgniarki szkolenia na temat padaczki. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na Oddziale Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Assiut. Dane zebrano od wszystkich pielęgniarek (n = 35) pracujących na oddziale. Do zbierania danych wykorzystano następujące narzędzia: kwestionariusz przed i po wprowadzeniu programu edukacyjnego służący do oceny stanu wiedzy pielęgniarek na temat padaczki, listę obserwacyjną dla pielęgniarek, formularz oceny stanu pacjenta w celu oceny praktyki pielęgniarek. Szkolenie przeprowadzono w dziewięciu 30-minutowych sesjach, w trakcie których pielęgniarki uzyskały wszelkie informacje potrzebne do opieki nad chorymi z padaczką. Wyniki: Zaobserwowano wyraźną poprawę średniej stanu wiedzy i wyników praktyki pielęgniarskiej po wdrożeniu programu opieki pielęgniarskiej, jak również znaczny spadek liczby powikłań spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem z pacjentem podczas napadów padaczkowych. Ponadto stwierdzono zmniejszenie liczby zgłaszanych powikłań ponapadowych po wdrożeniu programu opieki pielęgniarskiej, co stanowi dodatkową jego zaletę. Wnioski: Poprawa stanu wiedzy oraz praktyki pielęgniarek w odniesieniu do chorych na padaczkę doprowadzi do poprawy stanu zdrowia i warunków życia osób z padaczką.

Słowa kluczowe: padaczka, wiedza, program opieki pielęgniarskiej, praktyka, Egipt