Zastosowanie Testu Łączenia Punktów do oceny elastyczności poznawczej u chorych z zaburzeniami mowy po udarze mózgu
1 Department of Psychiatry, Jagiellonian University Medical College
2 Department of Neuroscience and Neuropsychology, Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University
3 Department of Neurology and Cerebral Strokes, Ludwik Rydygier Specialist Hospital
4 University School of Physical Education in Krakow
5 Department of Molecular Neuropharmacology, Institute of Pharmacology
Correspondence: Anna Rajtar-Zembaty, Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Mikołaja Kopernika 21 A, 31-501 Kraków, e-mail: anna.maria.rajtar@gmail.com
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 11–17
DOI: 10.15557/AN.2015.0002
STRESZCZENIE

Nadrzędnym celem pracy było określenie poziomu elastyczności poznawczej za pomocą Testu Łączenia Punktów (Trail Making Test, TMT) u chorych z zaburzeniami mowy po udarze mózgu. Badaniem objęto 43 chorych (18 kobiet oraz 25 mężczyzn) z niedokrwiennym udarem mózgu. Badanych przydzielono do trzech grup w zależności od rodzaju zaburzenia mowy: chorych z afazją, brakiem afazji i dyzartrią. Do oceny ogólnej sprawności funkcji poznawczych zastosowano Krótką Skalę Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination, MMSE) oraz Test Rysowania Zegara (Clock Drawing Test, CDT). Elastyczność poznawcza była badana przy użyciu Testu Łączenia Punktów. Uzyskane wyniki wykazały, że chorzy z afazją wykazują najniższy poziom elastyczności poznawczej. Zaburzenia elastyczności poznawczej mogą być związane z dysfunkcją kory przedczołowej, która uległa uszkodzeniu w wyniku niedokrwiennego udaru mózgu. Przypuszczalnie dla umiejętności językowych i komponentów funkcji wykonawczych istnieją wspólne neuroanatomiczne obwody funkcjonalne. Stąd w przypadku uszkodzenia kluczowych dla obu zdolności struktur dysfunkcje językowe i wykonawcze mogą występować paralelnie. Współwystępowanie deficytów poznawczych u chorych z afazją może dodatkowo utrudniać funkcjonowanie chorego, a także mieć negatywny wpływ na proces rehabilitacji sprawności porozumiewania się.

Słowa kluczowe: afazja, funkcje wykonawcze, elastyczność poznawcza, udar mózgu, dyzartria