Ocena leczenia operacyjnego pacjentów ze stenozą zwyrodnieniową w odcinku lędźwiowym metodą hemilaminektomii

1 Oddział Neurochirurgii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
2 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
3 Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Łodzi
Adres do korespondencji: Dawid Sobański, Oddział Neurochirurgii, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie,
ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, tel.: 12 630 81 74, faks: 12 630 81 33, e-mail: sobanskid@hotmail.com
Praca finansowana ze środków własnych

AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 70–74
DOI: 10.15557/AN.2014.0008
STRESZCZENIE

Stenoza zwyrodnieniowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa dotyczy szczególnie ludzi starszych. Najskuteczniejszą metodą terapeutyczną jest leczenie operacyjne, polegające na odbarczeniu kanału kręgowego. Badaniu retrospektywnemu poddano 120 pacjentów z klinicznie i radiologicznie zdiagnozowaną stenozą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Grupę badaną stanowiło 60 chorych, których leczono operacyjnie – metodą hemilaminektomii. Grupę porównawczą tworzyło 60 pacjentów rehabilitowanych. U osób z grupy badanej znacznie wydłużył się dystans pokonywany bez objawów chromania neurogennego. W grupie porównawczej nie zaobserwowano zmian w tym zakresie. Wynik leczenia operacyjnego okazał się znacznie lepszy od rezultatów leczenia zachowawczego. Po operacji odbarczającej powiększył się również wymiar kanału kręgowego A-P. Usunięcie łuku kręgu po jednej stronie – wraz z przyległymi więzadłami żółtymi i przerośniętymi elementami stawu – to metoda wystarczająca do właściwego odbarczenia i nienarażająca pacjenta na duże ryzyko okołooperacyjne. Hemilaminektomia została zastosowana przez takich autorów, jak Poletti czy Yong-Cheol i wsp. W wyniku przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że leczenie operacyjne pacjentów ze stenozą w lędźwiowym odcinku kręgosłupa jest skuteczniejsze od rehabilitacji.

Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa, kręgosłup lędźwiowy, stenoza, hemilaminektomia, chromanie neurogenne