Pojedyncza zmiana demielinizacyjna w rdzeniu kręgowym jako przyczyna ruchów dystoniczno-atetotycznych rąk
Oddział Neurologii, WSS im. M. Kopernika w Łodzi (J. Oborzyński, E. Sztamska, K. Kierkus-Dłużyńska, A. Klimek) 
Zakład Diagnostyki Obrazowej, WSS im. M. Kopernika w Łodzi (J. Chrząstek) 
Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (A. Klimek) 
 
Adres do korespondencji: Jarosław Oborzyński, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, tel.: 042 689 53 66 
 
Przypadek demonstrowany 16.06.2006 r. na posiedzeniu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 55-58
STRESZCZENIE

Dystoniczne i atetotyczne ruchy rąk związane są przeważnie z dysfunkcją jąder podstawy, jednakże etiopatogeneza ruchów mimowolnych może być również inna. Dwudziestosiedmioletnia kobieta została przyjęta na Oddział Neurologii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi z powodu występujących od dwóch dni wykręcających ruchów dystonicznych i atetotycznych rąk oraz osłabienia kończyn górnych i dolnych z towarzyszącymi parestezjami. W badaniu neurologicznym stwierdzono ponadto brak odruchów brzusznych, co mogło sugerować proces demielinizacyjny. Wyniki badań laboratoryjnych krwi i skład płynu mózgowo-rdzeniowego były prawidłowe. W badaniu MRI głowy nie uwidoczniono zmian demielinizacyjnych, zaś w szyjnym odcinku rdzenia kręgowego zobrazowano pojedynczą zmianę w tylnej części. Wyniki badań WPW i SPPM były w normie. Po zastosowanym leczeniu dożylnymi infuzjami amantadyny ruchy mimowolne zmniejszyły się, jednak pacjentka wypisała się ze szpitala przed zakończeniem terapii. Po tygodniu chora została ponownie przyjęta na Oddział z powodu nawrotu dolegliwości oraz pojawienia się objawów patologicznych i objawu Lhermitte’a. Powtórzone badania MRI potwierdziły opisywaną wcześniej zmianę. W badaniu EMG zaobserwowano bardzo wysoką amplitudę fali F. W literaturze sporadycznie opisywano ruchy mimowolne rąk jako kliniczną manifestację uszkodzenia szyjnego rdzenia kręgowego o charakterze demielinizacji. 

Słowa kluczowe: ruchy mimowolne, ruchy dystoniczne, ruchy atetotyczne, demielinizacyjna zmiana, rdzeń kręgowy