O czasopiśmie

 

„Aktualności Neurologiczne” („Current Neurology”) – Aktualn Neurol – są recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, wydawa­nym nieprzerwanie od 2001 roku, dostępnym w postaci elektronicznej – m.in. na stronie czasopisma www.neurologia.com.pl – bez opłat i innych barier na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND).

W kwartalniku publikowane są prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój neurologii, a także aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym rekomendacje (guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia i materiały z kon­gresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych cza­sopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.

Prace oryginalne publikujemy wyłącznie w języku angielskim (preferowa­nym w czasopiśmie), prace poglądowe i opisy przypadku oraz inne typy prac – w języku angielskim lub polskim.

Redaktor naczelny: Tomasz Sobów, prof. nadzw., dr hab.

Patronat: Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 

Wydajemy także kwartalniki:

 

  • Brak opłat za proces recenzji i publikację.
  • W 2017 roku w czasopiśmie zostało opublikowanych łącznie 22 prace oryginalne i poglądowe (a także 4 opisy przypadków).