LOGO
pl en

Zapalenie płuc u chorych z udarem mózgu: czynniki ryzyka, identyfikacja zagrożonych pacjentów i metody zapobiegania

Michał Turlakiewicz1, Anna Piekarska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 88–96
DOI: 10.15557/AN.2020.0012
Streszczenie

Zapalenie płuc związane z udarem (stroke-associated pneumonia, SAP) jest najczęściej spotykanym powikłaniem wczesnej fazy udaru niedokrwiennego mózgu. Trudno jednoznacznie określić częstość występowania SAP, ale szacuje się, że dotyka ono 2–22% chorych w ostrej fazie udaru. Zapalenie płuc związane z udarem to problem istotny klinicznie, ponieważ znacząco podnosi ryzyko zgonu w stosunku do populacji chorych z ostrym udarem bez zapalenia płuc, a ponadto wiąże się z gorszym końcowym stanem czynnościowym, większym uzależnieniem od osób trzecich po hospitalizacji, przedłużonym pobytem w szpitalu i wyższymi kosztami leczenia. W artykule przedstawiono czynniki ryzyka zapalenia płuc związanego z udarem, m.in. dwa najlepiej udokumentowane: dysfagię i zespół immunosupresji indukowanej udarem (stroke-induced immunodepression syndrome, SIDS). Starano się pokazać, u których pacjentów w ostrej fazie udaru należy zwracać szczególną uwagę na możliwość rozwoju zapalenia płuc, a także omówiono narzędzia pomocne w identyfikacji takich chorych (skale A2DS2, ISAN). Zaproponowano również – oparte na rekomendacjach ekspertów – działania mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zapalenia płuc związanego z udarem i opisano zalecane postępowanie lecznicze.

Słowa kluczowe
udar mózgu, zapalenie płuc, dysfagia, immunosupresja, infekcje