Lasmiditan w leczeniu napadów migreny

Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Dr n. med. Marcin Kopka, Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, e-mail: mkopka@wiml.waw.pl

Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 179–182
DOI: 10.15557/AN.2019.0025
STRESZCZENIE

Lekami z wyboru w umiarkowanych lub ciężkich napadach migreny są tryptany. U jednej trzeciej chorych okazują się one nieskuteczne, a istotnym ograniczeniem w ich stosowaniu jest współwystępowanie migreny i chorób sercowo-naczyniowych. Należy więc poszukiwać nowych leków przeciwmigrenowych, które nie obkurczają naczyń. Celem niniejszego artykułu przeglądowego jest przedstawienie dostępnych danych na temat agonisty receptora 5HT1F – lasmiditanu, którego skuteczność została potwierdzona w randomizowanych badaniach kontrolowanych: SAMURAI, SPARTAN i GLADIATOR. W grupie osób leczonych lasmiditanem odsetek chorych wolnych od migrenowego bólu głowy i objawów towarzyszących był wyższy niż w grupie placebo. Lek ma też ogólnie korzystny profil działań niepożądanych. Najczęściej raportowanymi objawami ubocznymi były zawroty głowy. Nie obserwowano toksycznego wpływu na wątrobę ani negatywnego wpływu na parametry hemodynamiczne i wyniki badań laboratoryjnych. Odsetek chorych, którzy przerywali leczenie z powodu objawów ubocznych, okazał się niski. Zgodnie z dostępnymi danymi lasmiditan jest bezpieczny, skuteczny i dobrze tolerowany w leczeniu napadów migreny. Nie obkurcza naczyń i może być stosowany u chorych ze schorzeniami układu sercowo- -naczyniowego, u których przeciwwskazane jest stosowanie tryptanów. Wyniki badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lasmiditanu są obiecujące – istnieje nadzieja, że w przyszłości poszerzy on możliwości skutecznego doraźnego leczenia migreny. W październiku 2019 roku lasmiditan został zaaprobowany przez Agencję ds. Żywności i Leków w leczeniu napadów migreny u osób dorosłych. Obecnie nie jest dostępny w Polsce.

Słowa kluczowe: migrena, CGRP, leczenie, ditany