Zaburzenia poznawczo-behawioralne po zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku
Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku (Alina Kułakowska, Dorota Halicka, Katarzyna Kapica-Topczewska, Wiesław Drozdowski) 
Oddział Psychiatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach (Adam Sadzyński) 
 
Adres do korespondencji: Dr n. med. Alina Kułakowska, Klinika Neurologii SPSK AM, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok, tel.: 085 746 83 26, faks: 085 746 86 08, e-mail: alakul@amb.edu.pl
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 254-258
STRESZCZENIE

Tlenek węgla (CO) jest bardzo toksycznym, pozbawionym zapachu, niedrażniącym gazem. Najczęstszą przyczyną zaczadzeń jest CO powstający w trakcie wadliwego spalania w instalacjach grzewczych oraz podczas pożarów. Tlenek węgla współzawodniczy we krwi z tlenem, wiążąc się w jego miejsce z hemoglobiną (powinowactwo CO do hemoglobiny przewyższa ok. 200 razy powinowactwo tlenu). Wtórna hipoksja prowadzi do uszkodzenia licznych narządów, w szczególności cechujących się wysokim zużyciem tlenu, takich jak ośrodkowy układ nerwowy. W pracy przedstawiono opis przypadku 26-letniej kobiety, u której w wyniku przypadkowego zatrucia CO wystąpiły długotrwale utrzymujące się, głębokie zaburzenia funkcji poznawczych. Autorzy szczegółowo opisują proces ponad 2-letniej rehabilitacji neuropsychologicznej chorej, podkreślając jej pozytywne efekty. Mimo działań profilaktycznych zatrucia tlenkiem węgla nadal pozostają istotnym problemem klinicznym. Zaczadzenie może spowodować różnorodne zaburzenia neurologiczne, emocjonalne i poznawcze. Rehabilitacja neuropsychologiczna jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń poznawczych po zatruciu tlenkiem węgla. Korzystne efekty prowadzonej systematycznie rehabilitacji są obserwowane nawet kilka lat po zachorowaniu

Słowa kluczowe: tlenek węgla, zatrucie, zaburzenia poznawcze, zaburzenia behawioralne, rehabilitacja